กฎหมายการใช้เลื่อยยนต์

Last updated: 8 มิ.ย. 2566  |  37723 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กฎหมายการใช้เลื่อยยนต์

ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ ลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ ที่กำหนดให้ผู้ใดมีการผลิต นำเข้า หรือครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีกำลังเครื่องตั้งแต่ 1 แรงม้าขึ้นไป และแผ่นบังคับโซ่ (บาร์) ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ 12 นิ้วขึ้นไป จะต้องมีใบขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง เนื่องจากเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีกําลังเครื่องตั้งแต่ 1 แรงม้าและมีขนาดบาร์ตั้งแต่ 12 นิ้วขึ้นไป เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ในการตัดไม้ทําลายป่าได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงได้กําหนดให้เลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ ซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์ที่ไม่ได้มีใบขออนุญาต ผู้ผลิต นำเข้า หรือครอบครอง มีความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มีโทษตามมาตรา ๑๗ จำคุกไม่ เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและริบเลื่อยโซ่ยนต์

สำหรับเลื่อยที่เหมาะแก่การใช้งาน หรือสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนั้นทาง บริษัท สไปคา จำกัด ได้เป็นผู้นำเข้า เลื่อยยนต์ และเลื่อยโซ่แบตเตอรี่ ที่สามารถสั่งซื้อได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต ไม่ว่าเป็นเลื่อยยนต์ Husqvarna รุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุด เลื่อยยนต์ รุ่น 120 และเลื่อยโซ่แบตเตอรี่ของ Greenworks ก็สามารถสั่งซื้อไปใช้งานได้เลย มีทั้งเลื่อยขนาด 24 โวลต์ และ 40 โวลต์ หรือเป็นเลื่อยโซ่แบตเตอรี่ของ Husqvarna ที่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่ต่างจากเครื่องน้ำมัน เครื่องแรงทนทาน นำเข้าจากสวีเดน สามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ 

กฎหมายการใช้เลื่อยยนต์


การออกใบอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์
ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

ผู้ที่ประสงค์จะมีเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อไว้ใช้งาน ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตามแบบ ลซ.1 ต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) โดยยื่น ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่ พร้อมด้วยหลักฐานประกอบ ได้แก่

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการประกอบอาชีพ (ถ้ามี)

ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ดังนี้

 1. ต้องไม่เคยต้องโทษ สำหรับความผิดตามกฎหมายป่าไม้(ที่ระบุไว้)
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 3. มีสัญชาติไทย
 4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอแล้วทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบประวัติ ถูกต้องตามระเบียบ นายทะเบียนพิจารณาอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตามแบบ ลซ.2 ให้ เพื่อให้ผู้ขออนุญาตนำไปซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง หรือจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายที่มีใบอนุญาตถูกต้องตาม
ระยะเวลาที่กำหนดตามใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

เมื่อได้เลื่อยโซ่ยนต์ตามข้างต้นแล้ว ให้นำเลื่อยโซ่ยนต์
พร้อมหลักฐานมายื่นขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ เพื่อให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตตามแบบ ลซ.3 ต่อไป

จากข้างต้นนี้เป็นกรณีซื้อใหม่ ผู้ประสงค์จะมีเลื่อยโซ่ยนต์จะต้องมายื่นเรื่องขอใบรับรองจากนายทะเบียนก่อน เมื่อได้ใบรับรอง ลซ.2 แล้ว จึงจะไปซื้อได้ตามเวลาที่กำหนด ผู้ประสงค์จะมีเลื่อยโซ่ยนต์ สามารถยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนได้ตลอดเวลา เป็นการให้บริการปกติไม่มีกำหนดเวลา

ส่วนกรณีที่ได้ครอบครองหรือมีเลื่อยโซ่ยนต์อยู่ก่อนแล้วเนื่องจากเลยเวลากำหนด ไม่สามารถนำมาขออนุญาตได้แล้วเพราะเลยกำหนดเวลาตามประกาศของกรมป่าไม้ ซึ่งให้ไปยื่นขออนุญาตไม่เกินวันที่ 27 มีนาคม 2556 (สำหรับเลื่อยโซ่ยนต์กำลังตั้งแต่ 1-2 แรงม้าและแผ่นบังคับโซ่ขนาดความยาว 12 นิ้ว

สิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

 1. ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีอายุตลอดเวลาที่ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าของเลื่อยโซ่ยนต์นั้น และไม่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
 3. ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องมีใบอนุญาตหรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตสำหรับเลื่อยโซ่ยนต์เครื่องนั้นเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทันที
 4. ผู้ได้รับใบอนุญาตจะใช้เลื่อยโซ่ยนต์ได้เฉพาะในเขตพื้นที่ที่ให้ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต หากประสงค์ไปใช้ในพื้นที่อื่น ต้องยื่นขออนุญาตนำไปใช้นอกพื้นที่ก่อน
 5. ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
 6. กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ขออนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
 7. กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะนำหรือให้ผู้อื่นนำเลื่อยโซ่ยนต์ของตนออกไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว ต้องขออนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
 8. หากเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ชำรุดเสียหาย ให้ผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์แจ้งต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อทำเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์นั้นใหม่
 9. กรณีเลื่อยโซ่ยนต์สูญหายหรือชำรุดเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปให้แจ้งการสูญหายหรือชำรุดต่อนายทะเบียนเพื่อประทับตรายกเลิกการใช้ใบอนุญาต
 10. ถ้าผู้รับใบอนุญาตตาย ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้ตายแจ้งการตายและการครอบครองต่อนายทะเบียนภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่การทราบการตายของผู้ได้รับใบอนุญาต
 11. นายทะเบียนอาจเพิกถอนใบอนุญาตกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต

กฎหมายการใช้เลื่อยยนต์

 

credit:
http://123.242.159.135/2558/images/news2557/080157-1.pdf 

https://www.wongtools.com/

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้