TC238

ฮุสวาน่ารถตัดหญ้านั่งขับ รุ่น TC238 เครื่อง 20 แรงม้า(เกียร์ออโต้)

249,000 ฿

 • ระบบกรองอากาศชนิดพรีเมี่ยม วาลวชุบโครเมียม แบริ่งใชสารเคลือบ
  ผิวตานการกัดกรอน และใชหัวเทียนที่ทําจากทองคําขาวหรือแพลตินัม
  จึงทําใหมีความทนทานสูงสุดและใหสมรรถนะที่เหนือกวา
 • สามารถติดตั้งอุปกรณเสริมเพิ่มไดหลากหลาย ทําใหทานใชงานไดตลอดทั้งป
 • โครงสรางรถแบบขึ้นลงผานได จึงนั่งขับไดสะดวกสบาย ขึ้นลงไดงาย
 • ปรับระดับความสูงของการตัดหญาไดงายดาย

มีสินค้า

รายละเอียดสินค้า

 • รถตัดหญาแบบนั่งขับรุน TC 238 ตอบโจทยความตองการสําหรับการใชงานในสวนขนาดใหญ ซึ่งตองการใชงานรถแทรกเตอรที่มีสมรรถนะสูง
 • ใชงานไดสะดวกสบาย และมีความคลองตัวสูง TC238 เปนรถแทรกเตอรสําหรับใชทําสวนที่มีประสิทธิภาพเยี่ยม มีระบบเก็บเศษหญาที่สะดวก
 • สามารถเก็บไดทั้งเศษหญาและใบไม ใหผลงานการตัดที่ประณีต เรียบรอย ที่เก็บเศษหญามีขนาดใหญและสามารถปลอยเศษหญาทิ้งไดขณะที่นั่งขับอยูโดยที่ไมตองลงจากรถ เครื่องยนตเปนรุนที่มีกําลังสูงและทนทาน มีระบบโชคอัตโนมัติทําใหสตารทงาย ขับเคลื่อนโดยใชเทาบังคับ
 • สายพานใชระบบไฮโดรสแตติกและเพลาทําจากเหล็กหลอ จึงทําใหทํางานไดอยางสะดวกสบายมาก ไรปญหาในการปฏิบัติงาน ดวยเทคโนโลยีการเลี้ยวระบบ U-Cut™ จึงสามารถเลี้ยวและตัดหญาบริเวณรอบวัตถุตางๆ ไดอยางงายดาย ติดตั้งระบบไบโอคลิป BioClip® ซึ่งสามารถยอยหญาไดจึงเปลี่ยนใหเศษหญาที่ตัดกลายเปนปุยไดทันที ถาตองการปลอยเศษหญาออกทางดานหลัง ทานสามารถติดตั้งอุปกรณเสริมเพิ่มได
U-CUT™
ดวยเทคโนโลยีการเลี้ยวแบบ U-Cut ทําใหสามารถเลี้ยวและตัดหญาบริเวณรอบวัตถุตางๆ ไดอยางงายดาย ซึ่งหมายความวาจะมีพื้นที่ซึ่งไมโดนตัดหญานอยลงกวาเดิมอยางมาก ประสิทธิภาพในการตัดเพิ่มมากขึ้นและขับเคลื่อนไดอยางคลองตัว
สายพานระบบไฮโดรสแตติก ใชเทาบังคับ
ใชเทาบังคับในการควบคุมความเร็วและทิศทาง ทานจึงสามารถใชมือทั้งสองขางบังคับพวงมาลัยได ทําใหควบคุมการขับขี่ไดดีที่สุด
ควบคุมใบตัดดวยระบบไฟฟา
ใชระบบไฟฟาในการเปด-ปดใบตัดเพียงดึงสวิตชที่อยูบนหนาจอควบคุม ก็จะสามารถเปด-ปดใบตัดไดอยางงายดาย
ระบบทริโอคลิป
เลือกระบบการตัดได 3 รูปแบบ ในเครื่องจักรเดียว สําหรับรุน CT และ TC 200/300มีรูปแบบการตัดแบบเก็บเศษหญาและการตัดแบบไบโอคลิป BioClip® (ระบบยอยเศษหญากลายเปนปุย) เปนมาตรฐาน สามารถติดตั้งอุปกรณเสริมเบี่ยงเศษหญาเพื่อปลอยเศษหญาออกทางดานหลังเพิ่มได

 

คุณสมบัติ

รุ่นเครื่องยนต์ Endurance Series
กําลังสุทธิที่ความเร็วรอบที่กําหนดค่าไว้ 20Hp/3600 รอบต่อนาที
แบตเตอรี่ 12 V 28 Ah
ชนิดนํ้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซโซลีน
ความจุถังนํ้ามัน 7.6 ลิตร/ 2 แกลลอน
ระบบนํ้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ปั๊มแรงดันมีกรองนํ้ามัน
ชนิดของสายพาน ไฮโดรสแตติก
บริษัทผู้ผลิตสายพาน Hydro-Gear/Tuff Torq
การขับเคลื่อน ใช้เท้าบังคับ
ความกว้างการตัด 97 ซม. / 38 นิ้ว
ระยะที่การตัดเข้าไม่ถึง (Uncut circle) เช่น บริเวณมุมขอบสนาม 90 ซม. / 35.43 นิ้ว
ชนิดของแผ่นใบตัด ขึ้นรูป (Stamped)
วัสดุที่ใช้ทําแผ่นใบตัด เหล็กกล้า
วิธีการตัดหญ้า ไบโอคลิป BioClip®/ที่เก็บเศษหญ้า
ระดับความสูงการตัด (ตํ่าสุด-สูงสุด) 38 – 102 มม. / 1.5 – 4 นิ้ว
การเปิด-ปิดการทํางานแผ่นใบตัด ระบบไฟฟ้า
ล้อเล็กป้องกันการตัดหญ้าสั้นเกินไปหรือตะกุยดิน 2
แผ่นใบตัดเคลือบสีฝุ่น มี
ที่ต่อท่อนํ้าสําหรับล้างทําความสะอาดแผ่นใบตัด มี
ระดับความสูงของพนักพิง ปานกลาง
ชนิดพวงมาลัยบังคับ ตามหลักการยศาสตร
กันชนิด้านหน้า ท่อกันชน
ชุดถังเก็บเศษหญ้า มี
อุปกรณ์เบี่ยงช่วยปล่อยเศษหญ้าทิ้งด้านหลัง อยู่ในชุดอุปกรณ์เสริม
ชุดไบโอคลิป BioClip® ตัดย่อยหญ้าให้กลายเป็นปุ๋ย มี
ขนาดยาง ล้อหน้า 15 x 6-6 นิ้ว
ขนาดยาง ล้อหลัง 18 x 9.5-8 นิ้ว
ความจุถังเก็บเศษหญ้า 320 ลิตร/11.3 ลูกบาศก์ฟุต
ประเภทการรับประกัน: การรับประกันจากผู้ผลิต
ระยะเวลาการรับประกัน: 1 ปี

 

อุปกรณ์เสริม

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ฮุสวาน่ารถตัดหญ้านั่งขับ รุ่น TC238 เครื่อง 20 แรงม้า(เกียร์ออโต้)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *