ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. บทนำ

 • TigerBay ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ดังนั้น การซื้อสินค้าจาก TigerBay หรือการให้ข้อมูลกับ TigerBay คุณจะต้องมีอายุครบตามกฏหมาย
 • TigerBay ได้พัฒนาเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
 • คุณควรอ่านและปฏิบัติตามข้อตกลงของเว็บไซต์ เพื่อผลประโยชน์ของคุณเอง
 • กิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขตามที่ระบุทุกประการ
 • TigerBay ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมเหตุสมผลเกี่ยวกับบริการ, เราไม่รับรองความถูกต้อง, คุณภาพ, ทันเวลา, ความพร้อมใช้งานหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล, ซอฟต์แวร์, สินค้า, ราคา หรือวัสดุอื่นๆ  เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการแก้ไขความไม่ถูกต้องของเว็บไซต์ คุณรับความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง และ TigerBay,พนักงาน,ผู้จัดจำหน่าย,กรรมการ และตัวแทนจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดๆ ในเนื้อหา การขนส่ง ความเสียหายใดๆ (รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ) ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน เราขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด, รวมถึงการรับประกันการจัดจำหน่าย, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ หรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่มีการรับประกันใดๆ ที่นอกเหนือจากข้อตกลง ความรับผิดชอบของเราจะถูกจำกัดไว้ในขอบเขตที่กฏหมายอนุญาต

2. ลิขสิทธิ์และข้อจำกัดในการใช้บริการเว็บไซต์

 • เครื่องหมายการค้าและบริการของเรา คุณสามารถนำไปโฆษณาและส่งเสริมการขายได้ โดยอ้างอิงถึงสินค้าและบริการของเรา (ตัวอย่างเช่นในนิตยสาร) หากคุณทำตามแนวทางการใช้เครื่องหมายการค้าตามที่ระบุได้อย่างเหมาะสม ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าของเราในลักษณะต่อไปนี้:
  • ไม่ควรนำ TigerBay ไปใช้ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ หรือชื่อสิ่งพิมพ์
  • ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของคุณ
  • เพื่อระบุสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้มาจาก TigerBay
  • เพื่อทำให้เกิดความสับสน
  • ไม่แนะนำให้สนับสนุน,รับรอง หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรม, สินค้า, หรือบริการ
  • การดูหมิ่น TigerBay
  • ในลักษณะอื่นใดที่ TigerBay หรือผู้ใช้พบว่าไม่เหมาะสม
  • นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้นคุณไม่สามารถคัดลอกหรือแจกจ่ายโลโก้ TigerBay โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอิเล็กทรอนิกส์จาก TigerBay
  • เครื่องหมายการค้าของ TigerBay ไม่สามารถใช้เพื่อติดต่อกับสินค้าหรือบริการใดๆ ที่ไม่ใช่ของ TigerBay ที่อาจก่อให้เกิดความสับสนในกลุ่มลูกค้า หรือในลักษณะที่ไม่เหมาะสม หรือทำให้เสียชื่อเสียงแก่ TigerBay เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดในเว็บ TigerBay เป็นทรัพย์สินของเจ้าของซึ่งอาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับ TigerBay

3. ข้อจำกัดในการขาย

3.1. การยอมรับคำสั่งซื้อ

เงื่อนไขใดๆ ในคำสั่งซื้อของผู้ซื้อเพิ่มเปลี่ยนแปลงหรือเงื่อนไขขัดแย้งกับใบเสนอราคา หรือเงื่อนไขไม่ตรงตามมาตรฐาน มีดังต่อไปนี้ ข้อกำหนดที่เสนอมาจะถือเป็นโมฆะและข้อกำหนดที่อยู่ใบแนบสั่งขายจะถือเป็นสมบูรณ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอาจมีการปรับเปลี่ยนเป็นลายลักษณ์อักษร

3.2. การยกเลิก

คำสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วจะไม่ถูกยกเลิก การยกเลิกคำสั่งซื้อโดยผู้ซื้อ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขาย จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามที่ผู้ขายกำหนด

4. ราคา

 • ราคาทั้งหมดเป็นราคาปลีกที่แสดงเป็นราคารวม VAT 7%
 • สำหรับการสั่งซื้อสินค้าต่ำกว่า 2,000 บาท เราเรียกเก็บค่าขนส่ง 120 บาทต่อรายการ
 • ค่าบริการทั้งหมดเป็นสกุลเงินไทย (บาท)

5. การส่งคืน

หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับสินค้า TigerBay มีนโยบายคินสินค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่ส่งสินค้าให้กับลูกค้า สำหรับรายละเอียดทั้งหมดโปรดดูที่หน้านโยบายการคืนสินค้า

6. คำอธิบายสินค้าและสีของภาพ

 • การอธิบายสินค้าในเว็บไซต์ TigerBay เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณาการซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งไม่สามารถรับรองความผิดพลาดได้
 • หากคุณไม่แน่ใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ TigerBay ก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าและบริการ
 • เว็บไซต์ TigerBay ตั้งใจแสดงภาพของสินค้าด้วยสีที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามสีที่แสดงบนจอภาพอาจไม่ถูกต้องตาม สีของภาพจึงขึ้นอยู่กับจอภาพ

7. บัญชีของคุณ

การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ คุณจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่าน การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ ผู้ใช้งานเว็บไซต์จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป  ดังนั้น  TigerBay จึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชี แก้ไขเนื้อหา หรือยกเลิกคำสั่งซื้อตามที่เห็นสมควรเพียงผู้เดียว

8. ความเสี่ยง

รายการสินค้าทั้งหมดที่ได้รับการสั่งซื้อจาก TigerBay จะมีการส่งไปยังผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ซึ่งอาจมีความเสี่ยงเรื่องการสูญหายเนื่องจากถูกจัดส่งโดยผู้ให้บริการ

9. รายละเอียดสินค้า

TigerBay พยายามที่จะให้เนื้อหาถูกต้อง อย่างไรก็ตาม TigerBay ไม่รับประกันคำอธิบายสินค้าหรือรายละเอียดอื่นๆ ความถูกต้อง, สมบูรณ์, เชื่อถือได้, ปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด

10. นโยบาย, การแก้ไขและการเปลี่ยนแปลง

โปรดอ่านนโยบายอื่นๆ ซึ่งโพสต์ไว้ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งนโยบายการเข้าถึงเหล่านี้จาก www.tigerbay.com เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นโมฆะ

11. สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

TigerBay จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือความล่าช้าในการจัดส่งสินค้า ความเสียหายที่เกิดจากสภาพอากาศที่รุนแรง รวมถึงเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้